Firma EUROPNIOK jako producent wyrobów wymienionych w tym dokumencie, gwarantuje ich wysoką jakość wykonania jak i funkcjonalność. Produkty te są wolne od wad produkcyjnych.

 • 1. Okres gwarancji od potwierdzonej daty zakupu wynosi 72 miesiące (6 lat).
 • 2. Zgodnie z ogólnymi warunkami umów sprzedaży, udzielona gwarancja nie zwalnia odbiorcy od dokonania odbioru ilościowego i jakościowego w dniu zakupu.
 • 3. Roszczenia z tytułu gwarancji mogą być dochodzone tylko w przypadku ujawnienia wad ukrytych, które nie zostały dostrzeżone przy odbiorze towaru.
 • 4. Wady wynikłe w okresie gwarancyjnym, a będące wynikiem nieprzestrzegania instrukcji transportu, przechowywania, zabudowy, użytkowania i konserwacji, nie mogą być podstawą do wniesienia roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi. 
  Reklamacji nie podlegają: 
  • Montaż i eksploatacja niezgodna z wymogami instrukcji • Uszkodzenia powstałe na skutek pęcznienia drewna spowodowanego nadmierną wilgotnością w pomieszczeniu (niedostateczna wentylacja), brak skutecznego zabezpieczenia przed niekorzystnym wpływem czynników atmosferycznych • Mechaniczne uszkodzenia wyrobu powstałe z winy użytkownika oraz wywołane nimi wady • Ingerencja osób nieuprawnionych polegająca na naprawach, przeróbkach itp. • Uszkodzenia wyrobu na skutek uszkodzeń powstałych w wyniku przypadków losowych (powódź, pożar, włamanie itp.) • Uszkodzenia powierzchni wyrobu (rysy, pęknięcia powstałe podczas czyszczenia, wgniecenia; przebarwienia spowodowane długotrwałym zabrudzeniem zaprawą murarską i tynkarską, wżery spawalnicze itp.) • Rysunek słoi • Uszkodzenia spowodowane nadmierną temperaturą, która bezpośrednio działa na wyrób (okolice piekarnika - uchylanie drzwi, stosowanie sprzętu kuchennego nie do zabudowy, oddziaływanie oparów z gotujących wodę czajników, dogrzewanie pomieszczeń palnikami gazu lub prądu, które dają kierunkowe ciepło na wyrób), • Wszelkie uszkodzenia, powstałe wskutek niewłaściwego przechowywania wyrobu, niewłaściwej zabudowy, obsługi i konserwacji oraz innych przyczyn (np. uszkodzenia wynikłe przy transporcie) nie spowodowanych przez producenta, mogą być usunięte tylko na koszt nabywcy. Jeżeli wyżej wymienione przyczyny spowodowały trwałe zmiany jakościowe wyrobu - udzielona gwarancja traci ważność.
 • 5. Producent gwarantuje, że stosowane przez niego kleje dają w swoich wyrobach najwyższą odporność na temperaturę wynoszącą w przedziale 80"-90°C.
 • 6. Producent jako gwarant, zastrzega sobie prawo do oceny i kwalifikacji zgłoszonych uszkodzeń.
 • 7. Producent zwraca uwagę, że drewno naturalne po wybarwieniu może różnić się odcieniami na poszczególnych elementach frontu. Jest to spowodowane jego naturalnymi właściwościami różnorodną budową oraz niepowtarzalnym usłojeniem,
 • 8. Wszelkie uwagi i reklamacje należy zgłaszać pisemnie w miejscu zakupu.
 • 9. Kontrolę zasadności złożonej reklamacji przeprowadza się w oparciu o obowiązujące akty normatywne i prawne - Kodeks Cywilny.
 • 10. Kupujący traci uprawnienia z tytułu rękojmi i gwarancji za wady fizyczne, jeżeli nie zawiadomi sprzedawcy działu handlowego Firmy EUROPNIOK o wadzie w ciągu 1 miesiąca od jej wykrycia.
 • 11. Kupujący traci uprawnienia z tytułu rękojmi i gwarancji, jeżeli dokona zmian w konstrukcji wyrobu bez porozumienia z producentem.
 • 12. Serwis gwarancyjny będzie świadczony jedynie po przedstawieniu producentowi podpisanego dokumentu przez odbiorcę wraz z ważnym dowodem zakupu.